Generelle Leveringsvilkår


Generelle Leveringsvilkår butikk.realcooldeal.com for fjernsalgavtaler med forbruke

Hovedsete i Peizerweg 97 i (9727 AJ) Groningen, Nederland

Registrert hos Kamer van Koophandel (det nederlandske handelskammeret) under nummer 70053669

Varene sendes fra utlandet. De oppgitte prisene er eksklusive toll og merverdiavgift. Når varene hentes på postkontoret, vil det kunne påløpe ekstra kostnader.

Paragraf 1. Definisjoner

I disse generelle betingelsene vil følgende termer bli skrevet med stor forbokstav, og de vil bli benyttet med påfølgende betydning, om ikke annet uttrykkelig er angitt:

 • butikk.realcooldeal.com: aksjeselskapet med begrenset ansvar butikk.realcooldeal.com, kontraktsmotpart i Avtalen med Forbrukeren og bruker av de foreliggende generelle betingelsene i betydningen av paragraf 6:231 sub b BW.
 • Tilbud: forslag fra Realcooldeal til Forbrukeren om inngåelse av en Avtale, f.eks. i et anbud eller online.
 • Forbruker: den naturlige personen som gir Realcooldeal i oppdrag å levere varer eller tjenester, og som i den forbindelse ikke utøver sitt yrke eller opptrer på vegne av en bedrift, og som er part i Avtalen med butikk.realcooldeal.com i betydningen av paragraf 6:231 sub c BW.
 • Angrerett: Forbrukerens mulighet til å bryte fjernsalgavtalen innen betenkningstiden.
 • Angreskjema: det standardiserte angreskjemaet som butikk.realcooldeal.com stiller til disposisjon for Forbrukeren på sin nettside, og som gjør forbrukeren i stand til å benytte seg av Angreretten sin.
 • Ordre: oppdraget gitt til butikk.realcooldeal.com om levering av varer eller tjenester eller en bestilling om dette.
 • Avtale: avtalen mellom butikk.realcooldeal.com og Forbrukeren som er grunnlaget for leveringen av produkter og/eller tjenester fra Realcooldeal til Forbrukeren.
 • Avtale inngått ved fjernsalg: en Avtale, der man innenfor et rammeverk bestående av et system for fjernsalg av produkter og/eller tjenester, organisert av butikk.realcooldeal.com, og hvor det til og med inngåelsen av Avtalen utelukkende er benyttet en eller flere teknikker for avstandskommunikasjon.
 • Parter: butikk.realcooldeal.com og Forbrukeren i fellesskap.
 • Teknikk for avstandskommunikasjon: middel som kan benyttes for inngåelse av avtale, uten at Forbrukeren eller butikk.realcooldeal.com har vært til stede på samme sted, samtidig.

Paragraf 2. Gyldighet

 1. Foreliggende generelle betingelser gjelder for alle Tilbud, Avtaler og leveringer fra butikk.realcooldeal.com, uansett av hvilken art, om ikke gyldigheten helt eller delvis er uttrykkelig utelukket dvs. at annet eksplisitt er avtalt.
 2. Eventuelle betingelser fra Forbrukerens side avvises uttrykkelig. Avvik fra og tillegg til disse betingelsene gjelder kun hvis og i den grad butikk.realcooldeal.com uttrykkelig og skriftlig har godtatt disse.
 3. Hvis butikk.realcooldeal.com i løpet av kortere eller lengre tid stilltiende tillater avvik fra foreliggende generelle betingelser, har dette ingen konsekvenser for dets rett til likevel å kreve etterlevelse av disse betingelsene. Forbrukeren kan ikke avlede noen rettigheter fra måten butikk.realcooldeal.com anvender de foreliggende betingelsene.
 4. Foreliggende betingelser gjelder også for alle Avtaler med butikk.realcooldeal.com, også der det er nødvendig å involvere tredjepart. Disse tredjeparter kan henvise direkte til disse betingelsene, inkludert eventuelle ansvarsbegrensninger.
 5. Hvis én eller flere av bestemmelsene i foreliggende generelle betingelser eller enhver annen Avtale med butikk.realcooldeal.com skulle være i strid med lovverket eller gjeldende forskrifter, skal gjeldende bestemmelse falle bort og bli erstattet av en ny og sammenlignbar bestemmelse som er i overensstemmelse med lovverket, og som er bestemt av butikk.realcooldeal.com.
 6. butikk.realcooldeal.com forbeholder seg retten til når som helst å endre foreliggende betingelser. For Avtalen gjelder også de generelle betingelsene, slik de lyder ved inngåelse av Avtalen med Forbrukeren.

Paragraf 3. Tilbud og priser

 1. Alle tilbud fra butikk.realcooldeal.com kan tilbakekalles og er uforpliktende, om ikke annet uttrykkelig angis.
 2. Prisene i Tilbudene fra butikk.realcooldeal.com er inklusive merverdiavgift og andre offentlig pålagte avgifter. Imidlertid er prisene eksklusive eventuelle portokostnader som måtte påløpe under gjennomføringen av oppdraget.

Paragraf 4. Inngåelsen av Avtalen

Avtalen mellom butikk.realcooldeal.com og Forbrukeren inngås først etter at Forbrukeren har gjennomgått hele bestillingsprosessen på nettsiden og betalt hele ordrebeløpet til Realcooldeal . Hvis det dreier seg om betaling i etterkant, eller om overføring til butikk.realcooldeal.com bankkonto, inngås Avtalen etter at bestillingsprosessen på nettsiden er fullstendig avsluttet. butikk.realcooldeal.com vil deretter bekrefte bestillingen overfor Forbrukeren per e-post så raskt som mulig.

Paragraf 5. Levering og leveringstider

 1. Om ikke annet er avtalt, vil levering skje til den leveringsadressen som Forbrukeren har oppgitt, og kostnadene for forsendelsen er for Forbrukerens regning. Kostnadene for forsendelsen vil bli tydelig spesifisert av butikk.realcooldeal.com i tilbudet.
 2. Hvis butikk.realcooldeal.com trenger opplysninger fra Forbrukeren for å kunne gjennomføre Avtalen, begynner leveringstiden etter at Forbrukeren har stilt alle nødvendige opplysninger til disposisjon for butikk.realcooldeal.com .
 3. Hvis butikk.realcooldeal.com har oppgitt en leveringstid, eller en frist for gjennomføring av Avtalen, er dette kun en indikasjon. En oppgitt leveringstid skal da heller aldri anses som en endelig frist for levering. Ved overskridelse av en frist skal Forbrukeren følgelig påpeke mangelen skriftlig overfor butikk.realcooldeal.com. butikk.realcooldeal.com bør i slike tilfeller tilbys en rimelig frist for likevel å kunne oppfylle Avtalen.
 4. Risikoen angående de leverte varene overføres til Forbrukeren i det øyeblikket de leveres. Med levering forstås i forbindelse med disse generelle betingelsene: det øyeblikket varene mottas av Forbrukeren.
 5. Forbrukeren forplikter seg til å motta de kjøpte varene i det øyeblikk disse stilles til disposisjon for ham eller overleveres for hånd.
 6. Realcooldeal forbeholder seg retten til å for sin regning å engasjere tredjepart som ikke er ansatt i bedriften under utføringen av (deler av) oppdraget.

Paragraf 6. Gjennomsyn og angrerett

 1. Hvis de leverte varene ikke er i henhold til Avtalen, skal Forbrukeren innen rimelig tid etter at dette er oppdaget, melde fra om de eventuelle manglene eller feilleveringen til butikk.realcooldeal.com, Forbrukeren forplikter seg til å inspisere de leverte varene med en gang etter mottak, hvorpå eventuelle mangler umiddelbart meldes skriftlig.
 2. Hvis det dreier seg om fjernsalg skal tilbudet også inneholde en gjennomsynsfrist på minst fjorten (14) kalenderdager, fra og med den dagen Forbrukeren eller dennes representant får varen i fysisk besittelse, om ikke annet er avtalt. Kjøpet er i så fall først endelig hvis det har gått fjorten (14) kalenderdager etter mottak av varen.
 3. I gjennomsynsperioden har Forbrukeren en Angrerett, der han har mulighet til å returnere den mottatte varen uten noen forpliktelser, annet enn mot godtgjørelse av de direkte returkostnadene, om ikke annet uttrykkelig er avtalt.
 4. Forbrukeren kan kun benytte seg av sin Angrerett ved å informere butikk.realcooldeal.com om sine planer innen en frist på fjorten (14) kalenderdager etter han eller hans representant mottok varen. Realcooldeal vil deretter stille et Angreskjema til disposisjon på sine nettsider. Det utfylte angreskjemaet skal sendes per e-post til info@bnprojects.eu eller per vanlig post til butikk.realcooldeal.com korrespondanseadresse (Peizerweg 97, 9727 AJ, Groningen, The Netherlands).
 5. Hvis konsumenten ønsker å benytte seg av Angrefristen, skal butikk.realcooldeal.com betale tilbake den summen Forbrukeren eventuelt har betalt senest innen tretti (30) kalenderdager.
 6. Forbrukeren kan kun benytte seg av Angreretten sin hvis de(n) gjeldende varen(e) returneres komplett, uskadet, ubrukt og i originalemballasjen. Forbrukeren skal returnere de(n) leverte varen(e) til butikk.realcooldeal.com innen fjorten (14) kalenderdager etter å ha påberopt seg Angrefristen. Kostnadene for dette skal betales av Forbrukeren, om ikke noe annet uttrykkelig er avtalt.
 7. Produkter og/eller tjenester som er spesialtilpassede faller utenfor gjennomsynsperioden og angrefristen. En slik utelukkelse vil bli tydelig spesifisert i anbudet.

Paragraf 7. Fakturering og betaling

Om ikke annet uttrykkelig er avtalt, gjøres betaling for de bestilte varene som fullstendig forskuddsbetaling i én transaksjon, ved bruk av en av de betalingsmåtene som butikk.realcooldeal.com tilbyr. Forbrukeren mottar etter betaling en spesifisert faktura fra butikk.realcooldeal.com per e-post.

Paragraf 8. Ansvar

 1. Hvis butikk.realcooldeal.com er ansvarlig for skade, så er dette ansvaret, så langt loven tillater det, begrenset til godtgjørelse av den direkte skaden, og maksimalt på størrelse med fakturabeløpet i Avtalen, det vil si den delen av Avtalen som ansvaret gjelder. Med direkte skade forstås utelukkende:
  1. de rimelige kostnadene for å fastslå skadens årsak og omfang, i den grad fastslåingen gjelder skade i betydningen i disse generelle betingelsene,
  2. de eventuelle rimelige kostnadene som er påløpt for å få butikk.realcooldeal.com manglende prestasjoner til å svare til Avtalen, om ikke disse kan tilregnes butikk.realcooldeal.com,
  3. rimelige kostnader som er påløpt for å unngå eller begrense skade, i den grad Forbrukeren kan vise at disse kostnadene har ført til begrensing av den direkte skaden slik det forstås i
   disse generelle betingelsene.
 2. butikk.realcooldeal.com er aldri ansvarlig for indirekte skade, hvorunder forstås personskade, følgeskade, omsetningstap, besparelser man har gått glipp av, skade som skyldes bedriftsstagnasjon.
 3. butikk.realcooldeal.com er ikke ansvarlig for skade, uansett av hvilken art eller hvilken form, når bedriften har benyttet seg av oppdragsgiverens feilaktige og/eller uriktige opplysninger. Eventuelle kostnader som butikk.realcooldeal.com måtte få på grunn av dette vil bli belastet oppdragsgiver.
 4. Begrensningene av ansvar for direkte skade som er tatt opp i disse generelle betingelsene gjelder ikke hvis skaden skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra butikk.realcooldeal.com side.

 

Paragraf 9. Kvalitet, samsvar og garanti

 1. butikk.realcooldeal.com garanterer at alle varer det leverer er dugelige, det vil si at de leverte varene har det sikkerhetsnivået man må kunne forvente av dem og at varene holder vanlig kvalitet, at de egner seg til sitt bruksområde og at de oppfyller de kravene det er rimelig å stille, eventuelt de kravene partene har inngått eksplisitt enighet om.
 2. Garantien er slått fast i henhold til gjeldende rett, der butikk.realcooldeal.com i tilfelle mangler ved varene, etter egen vurdering, først vil bytte eller reparere varen. Hvis en artikkel ikke kan repareres, eller hvis den byttede artikkelen også har mangler, har Forbrukeren rett til å returnere artiklene og få tilbakebetalt hele kjøpesummen.
 3. Tegninger, tekniske beskrivelser, vareprøver, prøver, bilder, farger, mål og materialangivelser oppgis av butikk.realcooldeal.com i god tro og så nøyaktig som mulig. Denne informasjonen er imidlertid ikke bindende. Varer med avvik som er innen det slingringsmonn man bør godta i bransjen bør aksepteres, og gir Forbrukeren ingen rett på reklamasjon, bytte, skadegodtgjørelse eller noen annen rettighet, om ikke et mindre slingringsmonn for avvik uttrykkelig er bestemt i Avtalen.

Paragraf 10. Eiendomsforbehold

 1. Alle varer levert av butikk.realcooldeal.com forblir butikk.realcooldeal.com eiendom frem til det øyeblikket Forbrukeren har oppfylt sine betalingsforpliktelser overfor butikk.realcooldeal.com som stammer fra Avtalen som er inngått med butikk.realcooldeal.com om levering av Varer og/eller tjenester, inkludert fordringer som gjelder manglende etterlevelse av lignende Avtale.
 2. Forbrukeren har ikke lov til å hevde begrensede rettigheter på varer som er underlagt butikk.realcooldeal.com eiendomsforbehold. Hvis tredjepart (ønsker å) hevde (begrensede) rettigheter på varene underlagt eiendomsforbehold, skal Forbrukeren umiddelbart informere butikk.realcooldeal.com om dette.

Paragraf 11. Force Majeure

 1. I tilfeller der det er snakk om Force Majeure har butikk.realcooldeal.com rett til å avslutte Avtalen, eller å utsette etterlevelsen av dets forpliktelser overfor Forbrukeren i en rimelig periode, uten å være ansvarlig for noen form for skadekompensasjon.
 2. Med Force Majeure forstås i kontekst av disse generelle betingelsene: en ikke-forutsigbar mangel fra Realcooldeals side, fra tredjepart eller underleverandører som butikk.realcooldeal.com har engasjert, eller en annen viktig grunn fra butikk.realcooldeal.com side, som gjør at butikk.realcooldeal.com ikke kan gjennomføre oppdraget innen fristen eller ikke uten objektivt sett urimelige ulemper og/eller kostnader.
 3. Hvis butikk.realcooldeal.com ved inntredenen av Force Majeure allerede har oppfylt sine forpliktelser delvis, eller bare delvis kan oppfylle sine forpliktelser, har butikk.realcooldeal.com rett til å fakturere den delen separat som allerede er levert evt. den delen som kommer til å leveres, og Forbrukeren er forpliktet til å betale denne fakturaen som om den skulle gjelde en separat avtale. Dette gjelder imidlertid ikke hvis den leverte delen evt. delen som skal leveres ikke har selvstendig verdi.

Paragraf 12. Gjeldende rett og avgjørelse av tvistemål

 1. Nederlandsk rett gjelder for alle avtaler inngått mellom butikk.realcooldeal.com og Forbrukeren.
 2. Den nederlandske versjonen av disse generelle betingelsene skal alltid være ledende når det gjelder betingelsenes innhold og forklaringen av dem.
 3. Alle tvister – inkludert slike som kun anses som tvister av én av partene – som oppstår med utgangspunkt i en avtale der de foreliggende betingelsene helt eller delvis gjelder, eller med utgangspunkt i andre avtaler som er avledet av en slik avtale, skal avgjøres av kompetent domstol i rettsdistriktet der Forbrukeren er bosatt. Dette har ingen konsekvenser for at butikk.realcooldeal.com kan bli enig med Forbrukeren om at tvistemålet skal avgjøres ved uavhengig voldgiftsdom.

 

Akkurat lagt til ønskelisten din
Min ønskeliste
Du har nettopp lagt dette produktet til handlevognen din: